1. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.interratrade.gr αποδέχονται ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν αυτό και τον διαδικτυακό ιστότοπο της «Interra Trade» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, συκοφαντικό, χυδαίο, άσεμνο, συνιστά παραβίαση του απορρήτου, δείχνει εχθρότητα ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, μπορεί να είναι επιβλαβές για ανηλίκους σε οποιαδήποτε έτσι, δεν υποτίθεται ότι διαβιβάζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διοικητικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, πληροφορίες εμπιστευτικότητας και εμπιστευτικότητας που έχουν ληφθεί ή αποκαλυφθεί ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται από εμπιστευτικές συμφωνίες), παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικές ιδιότητες ή άλλες ιδιοκτησιακές ιδιότητες τρίτων μερών, περιέχει ιούς logistics ή οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόψουν, να προκαλέσουν ζημιά, καταστροφή ή εμπόδιο στη λειτουργία οποιουδήποτε εφοδιαστική του υλικού του υπολογιστή, παραβιάζει πρόθυμα ή απρόθυμα την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και διατάξεις, αυτό μπορεί να ενοχλήσει τρίτα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η «Interra Trade» αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο ενημερωμένες και προηγμένες μεθόδους, έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά σας στον υψηλότερο βαθμό . Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και ιδιωτικές.

  1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το απόρρητο θεωρείται αυτονόητο. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τον χρήστη / μέλος στην »Interra Trade»είναι εμπιστευτικές και η »Interra Trade»έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι απαραίτητο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών . Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. για την επεξεργασία των αιτημάτων σας. Η «Interra Trade» δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει λάβει γραπτή εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό έχει επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή διάταγμα από άλλη δημόσια αρχή. Σε περίπτωση που η “INTERRA TRADE ” χρησιμοποιεί τρίτα μέρη για να υποστηρίξει τα συστήματά της, φροντίζει για τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία που είναι σε τηρούνται για εσάς καθώς και διορθώσεις της σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει επίσης να χειριστείτε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και ιδιωτικές και δεν πρέπει να προχωρήσετε σε καμία αποκάλυψή της σε τρίτα μέρη.

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά τις επισκέψεις σας στις σελίδες της www.interratrade.gr είναι πιθανό ότι θα σας ζητηθεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση των προϊόντων που πρόκειται να αποσταλεί κλπ), προκειμένου για την επεξεργασία των παραγγελιών σας. Τα πιθανά προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε και στις σελίδες και στις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.interratrade.gr διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους σχετικά με τις συναλλαγές σας με εμάς, την επικοινωνία, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται η χρήση της από τρίτο μέρος (με εξαίρεση τίποτα εκτός από τις αρχές σύμφωνα με το Νόμο). Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοι της »Interra Trade»που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και απαγορεύεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα από άτομα χωρίς άδεια. Έχει ληφθεί οποιοδήποτε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Μόνο σε σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε εταιρείες που συνεργάζονται με την »Interra Trade»προκειμένου να υποστηρίξουν, να προωθήσουν και να πραγματοποιήσουν τη συναλλαγή σας μαζί μας, αλλά κάθε φορά θα υπάρχουν προϋποθέσεις που πρόκειται να ολοκληρωθούν πλήρως βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε παράνομη διαδικασία. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της παρούσας ενότητας καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν.2472 / 1997 σχετικά με την προστασία του ατόμου και τα προσωπικά δεδομένα όπως έχουν συμπληρωθεί με τα διατάγματα του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Προεδρικό Διάταγμα 207/1998 και 79/2000 και άρθρο 9 του Ν 2819/2000) και τον ευρωπαϊκό νόμο (οδηγίες 95 / 46 / ΕΚ και 97/66 / ΕΚ). Οι παρόντες όροι δηλώνονται, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, αλλά και το παρόν – αν και δεν είναι πλήρως προηγμένο – άξονα νομικών κανονισμών σχετικά με αυτά τα θέματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάθε πιθανή σχετική ρύθμιση θα γίνει αντικείμενο της παρούσας ενότητας. Σε κάθε περίπτωση, η διασταύρωση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων μόλις ενημερωθούν οι επισκέπτες / χρήστες εντός του παρόντος ή / και πιθανού νομικού πλαισίου. Εάν ένας επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην παρούσα ενότητα, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου. Εάν πληρώσετε με πιστωτική κάρτα, οι απαραίτητες πληροφορίες για την επιτυχία της συναλλαγής (αριθμός πιστωτικής κάρτας / χρεωστικής κάρτας, ημερομηνία λήξης, κωδικός ασφαλείας) θα αποσταλούν στις αρχές που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία ή ενδεχομένως στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της απάτης χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένα δεδομένα, σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν πρόσβαση τρίτα μέρη. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα εμφανίζονται ποτέ ούτε θα αποθηκευτούν από την «Interra Trade» λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο καταστροφής ή απώλειας δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, μη επιτρεπόμενης θεραπείας ή ασυνεπή με τους σκοπούς συλλογής, όπως αναφέρεται στους Όρους Χρήσης. Ωστόσο, η «Interra Trade»  δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια του ιστότοπου, τη μετάδοση δεδομένων και τις πληροφορίες στον ιστότοπο, περιορίζουν ή αποκλείουν κάθε κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διασποράς δεδομένων από συσκευές που σχετίζονται με τον Χρήστη. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες να βεβαιωθούν ότι ο υπολογιστής τους είναι εξοπλισμένος με κατάλληλο λογισμικό για την προστασία της μετάδοσης δεδομένων δικτύου (όπως ενημερωμένο antivirus) και ότι ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου τους έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων δικτύου. Για οποιοδήποτε ερώτημα ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτό το ζήτημα, στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση info@avantifurs.com. Είναι δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε να προβάλλετε αντιρρήσεις, να διορθώσετε ή να διαγράψετε ανακρίβειες που περιέχονται στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να αντιταχθείτε στη διαδικασία τους από την “INTERRA TRADE ”. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την »Interra Trade»στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.interratrade.gr ή στη διεύθυνση αλληλογραφίας, Παυσανίου 1-3, Άγιος Δημήτριος  – T.K.: 17343. Μετά το αίτημά σας, μπορείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με τη διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων και μια επιβεβαίωση ότι όλα τα εμπλεγμένα μέρη έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα αιτήματά σας για ενημέρωση, τροποποίηση ή διαγραφή ανάλογα με την περίπτωση. Η «Interra Trade» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί σε τέτοια αιτήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Πριν προχωρήσει στη διαδικασία των προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς ή διαφημιστικούς λόγους, η »Interra Trade» πρόκειται να συμβουλευτεί το μητρώο που τηρεί η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 4 του Ν. 2472/1997.